ธอส. ปล่อยกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อคนต้องการสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

กรณีผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ:

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท

กรณีประชาชนทั่วไป / บุคลากรภาครัฐ:

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

อัตรดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)

2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้)

3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)

4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (0.01% ของวงเงินจำนองเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน)

3. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

4. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี

5. มีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี

 

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

5.สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

1. ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

4. รูปถ่ายกิจการ

5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  ( กรณีซื้อ)

2. สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

3. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

5. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

6. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า

7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

8. แบบแปลน

9. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

 

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด

ชำระงวดแรกภายใน 30 วัน (นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร) และชำระงวดต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

 

ช่องทางชำระค่างวด

ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์

2. ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

 

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ

โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด

ที่มา: ghbank

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?