สำหรับคราวนี้ ในบ้าน มีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านมาฝากเพื่อนๆ กันครับโดยทาง ธอส. หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เค้าได้ปล่อย “สินเชื่อบ้าน FOR HOME (ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561)”  สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี สานฝันคนอยากมีบ้าน สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

ตามมาดูรายละเอียดของ  “สินเชื่อบ้าน FOR HOME” กันได้เลย

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.

4. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น

6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

8. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (5) เท่านั้น

9. กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ ขยาย/ ซ่อมแซมอาคาร

(หมายเหตุ 1) นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

(หมายเหตุ 2) กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน สม่ำเสมอ

 

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
– บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน
สำหรับพนักงานประจำ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

– หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

– รูปถ่ายกิจการ

 

เอกสารหลักประกัน
– สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

– ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

– หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า

– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

– แบบแปลน

– ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

– รับสิทธิโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

– กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ **ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ที่มา : ghbank

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ไอเดียการออกแบบ DIY รวมไปถึงเมนูอาหารที่น่าทาน อย่าลืมติดตามกันนะครับ